فهرست

ثبت اختراع توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

بر مبنای مستندات ارائه شده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل، تاکنون اعضای هیات علمی دانشگاه به شرح زیر موفق به ثبت ایده های خود و دریافت گواهی نامه ثبت اختراع داخلی (پتنت) شده اند.

کسب این موفقیت را خدمت اعضای هیات علمی تبریک عرض نموده، امید است توسعه ی فناوری های سلامت با مشارکت اعضای هیات علمی و سایر محققین و فناوران دانشگاه محقق گردد.