فهرست

راهنماهای آموزشی

جهت دریافت راهنماهای آموزشی روی لینک های زیر کلیک نمایید

 

 

راﻫﻨﻤﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ. ScienceDirect                          

      

         

راهنمای استفاده از پایگاه پروکوئست:

راهنمای استفاده از برنامه کتابخانه (پورتال آذرسا)

راهنمای استفاده از پایگاه کلینیکال کی: