فهرست

سامانه منبع یاب با 80000 عنوان منبع اطلاعاتی

به اطلاع می رساند اطلاعات بیش از 80000 عنوان منبع اطلاعاتی الکترونیک شامل کتاب، مجله، فیلم و تصاویر آموزشی راهنما و بانک اطلاعاتی از طریق سامانه منبع یاب (Resource Finder) در آدرس http://rsf.research.ac.ir/  در دسترس همکاران قرار گرفته است. این سامانه در بر گیرنده اطلاعات دسترسی به بیش از 40000 عنوان مجله الکترونیک و حدود 40000 عنوان کتاب الکترونیک شامل تمام مجلات، کتاب ها و بانک های اطلاعاتی مورد اشتراک وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور و نیز تمامی مجلات نمایه شده در بانک های اطلاعاتی معتبر ISI, Scopus , PubMed

 است. امکان جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی به صورت جستجوی لغتی و موضوعی و نیز دسترسی به فهرست و اطلاعات مجلات نمایه شده در بانک های اطلاعاتی ISI و Scopus  در این سامانه فراهم شده است. در این سامانه رنگ علامت مقابل هر منبع در ستون سمت راست با نام Details نشانگر وضعیت دسترسی به آن منبع است، به نحوی  که نشان سبز به مفهوم وجود اشتراک، نشان نارنجی دسترسی رایگان و نشان خاکستری دسترسی در حد چکیده است.

این سامانه یکی از سامانه های دوازده گانه نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران با نام اختصاری (نوپا) است.