فهرست

کارگاه آموزشی کلینکال کی در کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه برگزار شد

کارگاه آموزشی واحد  اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بابل با عنوان آشنایی با پایگاه اطلاعاتی ClinicalKey  با تاکید بر نکات کلیدی این پایگاه برای کتابداران دانشگاه و بالینی در روز سه شنبه مورخ 16 بهمن در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی برگزار شد.