فهرست

دسترسی به Scopus‌ و Clinical Key

دسترسی به Scopus‌ و Clinical Key طی چند روز دچار اختلال بود لذا به دلیل عدم دسترسی به Scopus‌ پروفايل افراد در سامانه علم‌ سنجی طی اين مدت به روزرسانی نشد. این مشکل بر طرف شده و دسترسی ها نیز برقرار شده است.