فهرست

کارگاه "انتخاب مجله مناسب جهت انتشار مقاله"

معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه در نظر دارد در روز پنجشنبه، ۴ مهر ماه سال جاری کارگاه "انتخاب مجله مناسب جهت انتشار مقاله" را با تدریس جناب آقای دکتر پیام کبیری "رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت" برگزار نماید. بدین وسیله از اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران جهت شرکت در کارگاه دعوت به عمل می آید.

جهت شرکت در کارگاه خواهشمند است ، تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه با شماره تلفن ۳۲۱۹۴۰۳۲ (سرکار خانم بالغی داخلی۳۸۰) و یا سرکار خانم گالشی (واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت الله روحانی) تماس حاصل فرمایند.

 

ساعت : 8/30  الی 12/30

 مکان:  سالن عترت بیمارستان روحانی