فهرست

برگزاری کارگاه آشنایی با منابع اطلاعاتی بالينی و جستجوی علمی

کارگاه  ( آشنايي با منابع اطلاعاتی بالينی و جستجوی علمی) از سلسله کارگاههای توانمندسازی دستياران جديد الورود دانشگاه در سال 1398، روزچهارشنبه  27 شهريورماه در سالن توانمند سازی از ساعت 8 لغايت 12:30 برگزار شد.

در اين کارگاه ها،  حدود 50 نفر از دستياران تخصصي با شيوه جستجوی علمي در  پايگاه های اطلاعاتی معتبر دنيا ، کلینیکال کی و سامانه منبع یاب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و انواع منابع اطلاعاتی ديجيتالی در دسترس کاربران دانشگاه علوم پزشکی بابل آشنا شدند.