فهرست

قطع دسترسي موقت به مجموعه Web of Science   


به اطلاعاعضاء محترم هیات علمی ، پژوهشگران و همکاران محترم مي رساند دسترسي به مجموعه Web of Science   قطع مي باشد.
تلاش واحد توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی  وزارت بهداشت و درمان بر آن است طي روزهاي آينده دسترسي برقرار شود.