فهرست

برگزاری کارگاه کلینیکال کی

کارگاه کلینیکال کی برای اعضاء هیات علمی گروه در تاریخ 1398/09/12در محل سالن کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد. مدرس این کارگاه سرکار خانم دکتر پروانه میرابی بودند.