فهرست

چاپ مقاله مرور سیستماتیک و متاآنالیز یکی از دانشجویان کمیته تحقیقات دانشگاه در مجله با ضریب تاثیر ۱۱

مقاله «خانم ایناس ملایوسفیان»، دانشجوی رشته کارشناسی ارشد سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل، با راهنمایی دکتر علی رستمی و همکاری تیم متاآنالیز مشترک بین دانشگاهی در مجله وزین Trends in Food Science &Technology با ضریب تاثیر(IF) بالای ۱۱ تحت عنوان:

The concentration of aflatoxin M in raw and pasteurized milk: A worldwide systematic review and meta-analysis.

بچاپ رسیده است.