فهرست

نسخه سال 2020 شاخص CiteScore در بانک اطلاعاتی Scopus

 نسخه سال 2020 شاخص CiteScore در بانک اطلاعاتی Scopus منتشر شد. مجلات علوم پزشکی بابل که در سال 2020 حائز شاخص مذکور گرديدند به ترتيب مقدار عددی CiteScore در جدول زير گردآوری ارائه شده اند. 

فرمول محاسبه CiteScore  از سال 2020 بازه زمانی چهار ساله مقالات و استنادات را دربرخواهد گرفت.
مقادير جديد شاخص CiteScore و رتبه‌بندی‌های روزآمد شده براساس آن،  در سامانه منبع‌ياب و سامانه‌های مرتبط نوپا روزآمد و جايگزين مقادير قديمی مربوط به سال 2019 خواهد گرديد.