فهرست

عدم دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Scopus از طریق وزارت بهداشت تا اطلاع ثانوی

به اطلاع کلیه کاربران محترم کتابخانه می رساند، دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی Scopus از طریق وزارت بهداشت (MOH) از تاریخ 1401/۰2/20 تا اطلاع ثانوی مقدور نیست.